මොරටුව, නිවසක් කුලියට දීමට ඇත #Pro ID: 7238

Price: LKR 25,000(per month)

Property Description

ප්‍රධාන පාරට මීටර් 150 යි.
වාහන දෙකක් නවතා තැබීමේ පහසුව
මාස 4 පමණක් අත්තිකාරම් මුදල් අය කෙරේ.

Quick Summary

Property ID:
7238
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Moratuwa, Sri Lanka
Bedrooms:
4
Bathrooms:
1
Parking place:
2

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747