මහරගම, කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත #Pro ID: 7251

Price: LKR 10,000(per month)

Property Description

නිවසක පලමු මහල
ඇතුලුවීම පිටතින්
නාන කාමරයක් ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7251
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Maharagama, Sri Lanka
Bedrooms:
1
Bathrooms:
1

Map

Contact Agent

Supun Kumara
800-2345-6789