බණ්ඩාරගම, කඹුරුගොඩ වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7248

Price: LKR 225,000(per perch)

Property Description

පර්චස් 16ක මෙම ඉඩම තෙකලා විදුලිය, ජලය සමඟින් නිස්කලන්ක වටපිටවකින් සමන්විතයි

Quick Summary

Property ID:
7248
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Bandaragama, Sri Lanka
Area:
16.00 perch

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747