නුගේගොඩ, නිවසක් කුලියට දීමට ඇත. #Pro ID: 7217

Price: LKR 65,000(per month)

Property Description

නුගේගොඩ, හන්දියට ආසන්නයි. පලමු මහලේ මෙම නිවස පිහිටා ඇත. සියලු පහසුකම් වලින් යුක්තයි. කුස්සිය, කැම කාමරය, සාලය සමඟ බැල්කනි දෙකක් ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7217
Property status:
Rent
Property type:
Location:
Nugegoda, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
2
Area:
10.50 perch
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747