ගල්කිස්ස, අත්තිඩිය වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7179

Price: LKR 16,500,000(total price)

Property Description

ගල්කිස්ස, අත්තිඩිය වටිනා නිවස ප්‍රදාන පාරට මීටර් 600ක් දුරින් පිහිටා ඇත.

Quick Summary

Property ID:
7179
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Attidiya Rd, Dehiwala-Mount Lavinia, Sri Lanka
Bedrooms:
3
Bathrooms:
2
Area:
10.00 perch
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747