කැස්බෑව, කහතුඩුව වටිනා නිවසක් විකිණීමට #Pro ID: 7192

Price: LKR 20,000,000(total price)

Property Description

මෙම නිවස නවීන වාස්තු විද්‍යාත්මක ක්‍රම වලට අනුව ඉදිකර ඇත. ඉතා විශාල ඉඩ පහසුකම් ඇතිව නිවසට පිටතින් සේවක කමරයක්, ගබඩාකාමරයක්, නාන කාමරයක් සහ කුස්සිය්කින්ද සමන්විත වේ. නිවස වර්ග අඩි 2200 යි.

මුලු නිවසම ටයිල් කර ඇත
නිරවුල් ඔප්පු
නල ජලය
හොට් වොටර් ශවර්
සාමකාමී නිස්කලන්ක වටපිටාව
කොලඹ – හොරණ පාරට විනාඩි 5 යි
කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5 යි.
පිලියන්දල නගරයට විනාඩි 18 යි
කොට්ටාව නගරයට විනාඩි 14 යි

Quick Summary

Property ID:
7192
Property status:
Sale
Property type:
Location:
Kesbewa, Piliyandala, Sri Lanka
Bedrooms:
5
Bathrooms:
2
Area:
13.00 perch
Parking place:
1

Map

Contact Agent

Miracle Properties
Hello! We are well experienced Real Estate company and we’ve been helping our clients achieve the "Dream Home". You can always reach us directly via the phone number we have posted, 24/7. Our phones always turned on for our clients! Let's get you packing for your next move! we’d love…
+94 770 023 747