මොරටුව, කටුබැද්ද වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7914

මොරටුව, කටුබැද්ද වටිනා ඉඩමක් විකිණීමට #Pro ID: 7914

මෙම ඉඩම ගාලුපාරට මීටර් 150 දුරින් පිහිටා ඇති සාමකාමී වටපිටවකින් යුතු ඉඩමකි. සෑම අතින්ම ඉතා පහසු ස්ථානයකි. මිල ගණන් සාකච්ඡ කරගත හැක.

Land for Sale in Minuwangoda #Pro. ID 6827

Land for Sale in Minuwangoda #Pro. ID 6827

මිනුවන්ගොඩ නගර සීමාවෙි නිල්පනාගොඩ පිහිටි මෙම ඉඩම මිනුවන්ගොඩ – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 100 ක් පමණ දුරින් මෙම ඉඩම පිහිටා ඇත. මෙම ඉඩම නිරවුල් ඔප්පු සහිත පර්චස් 33 ක හරි…

Land for sale in Gampaha #Pro. ID 6825

Land for sale in Gampaha #Pro. ID 6825

ගම්පහ – දොරණගොඩ ප්‍රධාන බස් පාරට මුහුණලා දොරණගොඩ පන්සල අසල පිහිටි මෙම පර්චස් 11.8 ක් සහිත නිරවුල් ඔප්පු සහ පිඹුරු පත් සහිත මෙම ඉඩම මුදල් හදිසියට ඉතා අඩු මුදලකට විකිණේ…..…